fbpx

Politika privatnosti

Ako ste korisnik Mani aplikacije, na ovoj stranici možete da se informišite se o našoj politici privatnosti.

Ko smo mi?

Vlasnik mobilne aplikacije Mani je privredno društvo Maniapp Technology doo, sa sedištem u Beogradu, adresa Nehruova 68, PIB 113527545, Matični broj 21883336, koga zastupa direktor Igor Ćirić, kontakt email adresa office@mani.rs.

Maniapp Technology doo je rukovalac Vaših ličnih podataka i odgovoran za obradu i čuvanje Vaših ličnih podataka.  

Ova Politika se primenjuje na:

 1. Sve korisnike – fizička lica koja koriste usluge mobilne aplikacije. 

U slučaju da u vezi s korišćenjem ove Politike ili u vezi sa ostvarivanjem vaših prava, koja proizilaze iz ove Politike, imate bilo kakvo pitanje, obratite nam se na e-mail adresu: office@mani.rs sa oznakom “Zaštita ličnih podataka”.

Osnovni pojmovi

Svaki pojedinačni dole određeni pojam ima u okviru ove Politike svrhu, kao što je određena u ovom poglavlju:

 • Lični podaci  znače bilo koju informaciju, na osnovu koje se može odrediti pojedinac (ovde spadaju npr. ime, prezime, e-mail, IP adresa, telefonski broj, lokacija, adresa);
 • Korisnik  označava fizička lica koja formiraju korisničke naloge na mobilnoj aplikaciji;
 • Obrada predstavlja radnje prikupljanja, beleženja, razvrstavanja, grupisanja, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje ličnih podataka;
 • Usluga –  usluga informacionog društva- mobilna aplikacija koja služi sa praćenje ličnog budžeta.

Vrsta podataka o ličnosti koje prikupljamo

 1. Ime i prezime korisnika
 2. Email adresa korisnika
 3. Broj mobilnog telefona korisnika
 4. Device ID korisnika

Način, svrha obrade i pravni osnov za prikupljanje podataka

Mobilna aplikacija koristi Vaše podatke na sledeći način i u sledeće svrhe:

1. Kreiranje korisničkih naloga 

Kada se registrujete na mani aplikaciju prikupljamo podatke o Vama – ime, prezime, e-mail adresu, broj Vašeg mobilnog telefona.

Svrha obrade ovih podataka je kreiranje korisničkih naloga, kako bismo mogli da Vam pružimo uslugu, kao i da Vas obavestimo o pogodnostima ili mogućnostima vezanim za Vaš nalog na našoj aplikaciji. 

Vašu email adresu i broj mobilnog telefona koristićemo za verifikaciju korisničkog naloga, kao i  prilikom pružanja korisničke podrške. 

Vašu email adresu koristićemo za slanja promotivnih ponuda i usluga. 

2. Vaše korišćenje usluga mani aplikacije 

Mobilna aplikacija Vaše podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećih pravnih osnova:

 • Obrada Vaših ličnih podataka potrebna je za ispunjenje ugovora, kome ste pristupili tj. pružanje naših usluga. Prihvatanjem Uslova korišćenja zaključujete ugovor sa nama. Dostavljanje ličnih podataka, koji su nam potrebni za ispunjenje ugovora je dobrovoljno. Upozoravamo vas da u slučaju, da nam ne dostavite sve lične podatke, koji su nam potrebni za pružanje usluge takvu uslugu nećemo moći da obezbedimo. Ime, prezime, broj mobilnog telefona i email adresu, obrađujemo po ovom pravnom osnovu.
 • Možemo obrađivati Vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva, kao i ukoliko je takva obrada neophodna u cilju zaštite Vaših životnih interesa. Ukoliko podatke budemo obrađivali u ove svrhe, obavestićemo Vas prethodno o tome.
 • Obrada Vaših ličnih podatka u marketinške svrhe ili radi slanja newslettera, učinićemo na osnovu Vašeg pristanka. 
 • Obrada Vaših ličnih podataka: Device ID i IP adresa vrši se na osnovu legitimnog interesa kako bismo mi ostvarili našu poslovnu svrhu. zašto nam to treba? U svakom slučaju ćemo voditi računa da Vaš interes i/ili Vaša osnovna prava i slobode pretežu nad našim legitimnim interesom. Legitimni interes koristimo kako bismo održavali Vaš korisnički nalog, identifikovali i sprečili prevare i druge nezakonite radnje, testirali i razvijali nove usluge ili poboljšali postojeće. U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu Vaših ličnih podatka zasnovanu na našem legitimnom interesu tako što ćete poslati email na adresu: office@mani.rs

Korisnici podataka

Prisutp i obradu Vaših podataka vršiće lica zaposlena u Maniapp Technology doo Beograd, kao vlasniku aplikacije. Vaše podatke možemo deliti sa sl. primaocima: advokatima, knjigovođama, bankama, kao i trećim licima: cloud servisima, hosting servisima, pružaocima usluga oglašavanja i marketinških usluga, kao i bilo kom primaocu, ukoliko za to budemo u obavezi prema zakonu ili na osnovu sudske odluke. 

Svi primaoci Vaših ličnih podataka su u obavezi da preduzmu sve odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere, kako bi osigurali bezbednost Vaših ličnih podataka.

Ne vršimo transfer Vaših podataka van EU. 

Push notifikacije

Push notifikacije su poruke koje se pojavljuju na Vašim mobilnim uređajima. One se pojavljuju izvan aplikacije i koriste se za različite svrhe poput: neometanog funkcionisanja aplikacije, obaveštavanje o promenama ili novinama i sl.

Linkovi ka trećim licima

Da li će postojati mogućnost formiranja nalog preko fb, insta i sl. ili na bilo koji način povezivanje sa drugim online servisima?

Vreme čuvanja podataka

Zadržavamo vaše informacije samo onoliko koliko nam je potrebno da vam pružimo uslugu i ispunjavamo svrhe opisane u ovoj politici, dakle dokle god imate otvoren korisniči nalog. Kada se više ne ispunjavaju uslovi za zadržavanje ovih podataka, iste brišemo i uklanjamo iz naših baza podataka najkasnije u roku od 30 dana.

Zaštita Vaših ličnih podataka

Aplikacija štiti Vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 1. Enkriptujemo i čuvamo u sigurnom colud-u vaše lične podatke koje su nam date kao e-mail ad-dress, broj telefona, broj lojalti kartice itd
 2. Radi sigurnosti vaših ličnih podataka smo usvojili odgovarajuće tehničke i organizacione mere, gde spadaju naročito:
  • zaštita pristupa ličnim podacima,
  • izrade sigurnosnih kopija

Vaša prava

U pogledu obrade ličnih podataka imate sledeća prava, koja su opisana ispod:

 1. Da Vam omogućimo pristup vašim podacima o ličnosti
  U svakom trenutku imate pravo da od nas zahtevate da pristupite podacima o ličnosti, dobijete informaciju u koju svrhu se podaci koriste i obrađuju, kategoriju vaših podataka o ličnosti koje čuvamo, period tokom kojeg obrađujemo i čuvamo Vaše podatke. Isto tako od nas možete dobiti informaciju o trećoj i kategoriji treće strane sa kojima delimo Vaše podatke;
 2. Da Vam damo kopiju podataka o ličnosti koje obrađujemo
  Imate pravo da od nas zahtevate da Vam damo kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti koje obrađujemo. Kopiju Vam možemo dostaviti elektronskim putem, uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ukoliko ne zahtevate Vam se kopija dostavi na drugi način.
 3. Da zahtevate ispravku i dopunu vaših podataka o ličnosti
  Bitno nam je da su Vaši podaci tačni i potpuni. Imate pravo da zahtevate da se Vaši netačno uneti podaci bez odlaganje izbrišu odnosno isprave kao i da tražite od nas da Vam ih dopunimo i ažuriramo ukoliko su zastareli;
 4. Da zahtevate brisanje podataka o ličnosti
  U slučaju da želite da se vaši podaci obrišu odnosno želite da prekinemo obradu istih možete nam se obratiti. U slučaju da su vaši podaci neophodni da bi se izvršile ugovorne obaveze prema Vama a zatražite brisanje podataka, skrećemo pažnju da u tom slučaju ugovorne obaveze možda neće biti ispunjene.
 5. Da ograničite obradu Vaših podataka o ličnosti nama ili trećoj strani u određenom delu ili u potpunosti u slučaju:
  da osporavate tačnost podataka o ličnosti koji se na Vas odnose, u slučaju da je obrada nezakonita a Vi se protivite brisanju i zahtevate oganjičenje upotrebe, ukoliko nam više nisu potrebni ali ih vi tražite u cilju podnošenja,ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, ukoliko ste podneli prigovor na obradu podataka u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka ličnosti a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad vašim interesima.
 6. Da podnesete pravo na prigovor
  Jako je važno da znate, da u svakom trenutku imate pravo da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka. Isto tako imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje u meri u kojoj je ono povezano da takvim direktnim oglašavanjem.
 7. Da prenesete svoje podatke drugom rukovaocu
  Ukoliko se obrada podataka vrši na osnovu vašeg pristanka ili se obrada vrši automatizovano imate pravo da tražite od naše ustanove da se Vaši podaci o ličnosti prebace drugom rukovaocu.
 8. Da opozovete pristanak za obradu vaših podataka o ličnosti
  Kada se obrada vrši na osnovu Vašeg pristanka u svakom trenutku imate pravo da ga opozovete. Skrećemo pažnju da u slučaju da opozovete Vaš pristanak opoziv ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu vašeg pristanka pre opoziva. Opoziv možete dostaviti putem email: office@mani.rs
 9. Da podnesete tužbu Povereniku
  U slučaju da smatrate da se obrada podataka vrši suprotno Zakonu imate pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za zaštitu podataka ličnosti.

Napred pobrojana prava možete ostvariti kontaktiranjem aplikacije na sledeće načine: e-mail adresa:  office@mani.rs

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11000 Beograd, Republika Srbija ili e mailom na  office@poverenik.rs  ili telefonom na +381 11 3408 900.

Završne odredbe

Ova Politika se primenjuje od 09.09.2023. U slučaju promena o tome ćemo vas prethodno obavestiti. Smatra se da ste saglasni sa novom verzijom ove Politike, ako nastavite sa korišćenjem naše internet stranice, portala i drugih usluga, koje određuje ova Politika, s obzirom da na snagu stupu nova verzija ove Politike.

Scroll to Top